استانداردهای کارتن قسمت ۱

چاپ کارتن لمینیتی

اصطلاحات و تعاریف :
در این استاندارد اصطلاحات و / یا واژه ها با تعاریف زیر بکار می رود .
۱-۴ کارتن
کارتن عبارتست از گنجایه توخالی که عموماً از چند لایه کاغذ مسطح و کنگره دار تشکیل شده است که از آن
برای محافظت کالا در ترابری از محل تولید تا مصرف استفاده می گردد .
کارتن ها به تناسب کالا و محصولی که داخل آن قرار می گیرند ، همچ نین شرایط ترابری دارای ابعاد و فرم های
گوناگون بوده و از سه تا هفت لایه ( مسطح و کنگره دار متناسب با نوع و سنگینی محتوی ) ساخته می شوند .
۲-۴ کاغذ کرافت لاینر
کاغذی است که برای لایه های بیرونی و درونی مقوای کنگره دار مورد استفاده قرار می گیرد .این نوع کا غذ
حداقل از ۸۰ درصد خمیر بکر و حداکثر ۲۰ درصد الیاف بازیافتی ساخته می شود .
۳-۴ کاغذ تست لاینر
این نوع کاغذ اغلب از بازیافت کاغذ های باطله ساخته می شود که در آن مقداری الیاف کاغذ کرافت وجود دارد .
الیاف کاغذ باطله لایه اصلی کاغذ را تشکیل می دهد که رویه آن با لایه نازکی از خمیر دارای الیاف بکر پوشش
داده می شود .
۴-۴ کاغذ کنگره ای ( فلوتینگ )
کاغذی است که بعنوان لایه کنگره ای میانی ورق کارتن مورد استفاده قرار میگیرد و باعث استحکام آن می گردد .
۵-۴ کارتن بسته بندی عمومی
به گنجایه ای اطلاق می شود که برای ترابری انواع متنوعی از کالا ها در تجارت مناسب بوده و کاربرد دارد .
یادآوری – ترابری کالاهای خطرناک و بسته بندی آنها باید مطابق با نظامنامه و ویژگیهای محصول باشد .