محاسبه عطف کتاب

چاپ و طراحی

چاپ کتاب

محاسبه عطف کتاب بطور تجربی در بین مجریان چاپ  به ازای هر ۱۰۰ صفحه ۴ میلی متر در نظر گرفته می شود(باید در نظر گرفت برآورد ذکر شده بر اساس کاغذ ۸۰ گرمی در این تجربه قابل اطمینان است). این محاسبه بر پایه گرماژ مختلف کاغذ و تعداد فرم  دقت لازم را ندارد. برای برآورد ضخامت کتاب در اینجا دو فرمول رایج ارائه شده است.

حاسبه عطف کتاب (فرمول شماره یک)

SP(cm)=[n×(p/100)]/20

SP: Spine Book width – عطف کتاب

n: Pages – تعداد صفحات

p: paper weight – گرماژ کاغذ

نتیجه به دست آمده بر مبنای میلیمتر می‌باشد.

مثال: کتابی با کاغذ ۸۰ گرمی در تعداد ۱۰۰ صفحه:

۲۰/(۸۰/۱۰۰)×SP=100

SP=4 mm

محاسبه عطف کتاب (فرمول شماره دو)

با توجه به اینکه ضخامت یک ورق کاغذ ۱۰۰ گرمی برابر ۰.۰۵ میلیمتر می‌اشد.

SP= (n*p)*5 /10000

SP: Spine Book width – عطف کتاب

n: Pages – تعداد صفحات

p: paper weight – گرماژ کاغذ

نتیجه به دست آمده بر مبنای میلیمتر می‌باشد.

مثال: کتابی با کاغذ ۹۰ گرمی در تعداد ۱۵۰ صفحه:

SP=(150*90)*5/10000

SP=6.75 mm